Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://biblioteka.ostrorog.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 12.10.2021r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2024r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność strony internetowej

Dokumenty

Na Portalu znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

Powiększanie portalu umożliwiają przyciski przygotowane przez nas w nagłówku strony. Można również skorzystać z widgetu przyklejonego do okna przeglądarki po lewej stronie (ikona niepełnosprawności). Ogólnie dostępne skróty klawiaturowe również zwiększają/zmniejszają treści.

Kontrast

W celu poprawy kontrastu kolorystycznego elementów przekazujących treści można skorzystać z przycisku przygotowanego przez nas w nagłówku strony. Można również skorzystać z widgetu przyklejonego do okna przeglądarki po lewej stronie, który ma więcej opcji (ikona niepełnosprawności).

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania nie wpływał na dobrą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Dłuższe teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, między innymi dla cytatów i ważnych informacji. Nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za obsługiwanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg Honorata Wachowiak
 • E-mail: kontakt@biblioteka.ostrorog.pl
 • Telefon: 612916510

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej wciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
 • Adres: ul. Wroniecka 14
 • E-mail: kontakt@biblioteka.ostrorog.pl
 • Telefon: 612916510

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg przy ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg

 • W godzinach pracy nasz budynek jest otwarty.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne, do wejścia prowadzą schody (7 stopni) zabezpieczone barierkami oraz wejście boczne z podjazdem dla wózków.
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujących i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma windy.
 • Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma otwieranych automatycznie drzwi, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności – Pobierz
 • Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Bibliotece Publicznej 2024 – Pobierz
Skip to content