Biblioteka Publiczna w Ostrorogu
ŁADUJE

Regulamin konkursu cukierniczego na "ROGALA MARCIŃSKIEGO"
w ramach Dnia Św. Marcina

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt. ”Biblioteka w Ostrorogu BLISKO mieszkańców”

Zapraszamy do udziału!

I. Cele konkursu:

1. Promocja tradycji regionu,
2. Kultywowanie tradycji wypieku rogali,
3. Wydobywanie potencjału cukierniczego,
4. Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Ostroróg.

II. Adresaci konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Ostroróg: osoby fizyczne, sołectwa, kluby, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich,…

III. Zasady uczestnictwa:

1. Do konkursu można zgłosić tylko jeden rodzaj rogali (Marcińskie) w ilości 10 szt.,
2. W konkursie biorą udział tylko wypieki własne,
3. Rogaliki na konkurs należy dostarczyć dnia 10 listopada 2021r. do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg w godzinach 8:30-9:00
4. Uczestnik zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wyeksponowanie wypieku na specjalnie przygotowanym stole oraz na przeznaczenie go (po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji,
5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 listopada o godz. 12:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg.

IV. Kryteria oceny:

1. Wypieki oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wg. kryteriów:

a) Walory smakowe (dobór składników),
b) Walory estetyczne (dekoracja, kształt, prezentacja wizualna),
c) Nawiązanie do tradycji wypieku rogali.

2. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

V. Nagrody:

Łączna pula nagród wynosi 500zł.
Komisja konkursowa wybierze laureatów konkursu. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VI. Ochrona danych osobowych:

1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację zdjęć zawierających wizerunek, zarejestrowanych podczas konkursu.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.

Image